WEB TEAM

Kareena Thakrel

Satchit Bhatt

Ayesha Patel

Aditi Jethwa

Parthiv Ghedia

ORGANIZING TEAM

Kareena Thakrel

Shashwat Revdandekar

Aman Borse

Aditi Jethwa

Dhrumi Patel

Krisha Desai

Mihir Bhavsar

Ayesha Patel

Meghana Vasava

Vrunda Radadiya